TURISTIKA

Nabízíme projížďky na koních po historické oboře.

Ceny dohodou.

Lovecký zámeček Annaburg

Lovecký zámeček v oboře u Horšova. Osmiboký barokní zámek, který nechali v 18. století postavit Trautmannsdorfové. Po dlouhých létech nezájmu o tuto stavbu zůstaly od 90. let minulého století, kdy se propadla střecha, jen trosky zarostlé stromy. Po rekonstrukci Střední odbornou školou Horšovský Týn se z něj stala opět významná dominanta okolí.
zpráva v domažlickém deníku

 


Naučná stezka Horšov – Obora

 


Turistické cíle v okolí

Hrad a zámek Horšovský Týn

www.horsovsky-tyn.cz
V nedalekém Horšově stával již ve 12. století opevněný biskupský dvorec. Poté byl na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn – později Horšovský – jedním z pražských biskupů vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu.
Po husitských válkách hrad přechází z církevních rukou do rukou světských feudálů. Jako jedni z prvních šlechtických rodů sem přicházejí Ronšperkové, páni z nedalekých Poběžovic. Okolo roku 1535 toto panství získal od nich do svého držení významný český rod pánů z Lobkovicz.

V roce 1623 panství koupil za nepatrný obnos jako levný pobělohorský konfiskát štýrský hrabě Maximilian Trauttmansdorff – císařský diplomat. Trauttmansdorffové vlastnili zámek více než 300 let až do roku 1945, kdy na základě Benešova dekretu správu nad ním převzal stát.
Hrad a zámek Horšovský Týn je cenný tím, že po renesanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován, až na drobné úpravy na zadním nádvoří při poslední rekonstrukci na konci 19. století.

V roce 1996 byl celý areál pro svoji nesmírnou historickou hodnotu prohlášen Národní kulturní památkou. Dnes se zámek řadí k nejvíce zpřístupněným památkovým objektům u nás. V hlavní sezóně nabízí návštěvníkům čtyři návštěvnické okruhy s celkovou dobou prohlídky přes 4 hodiny.

Přilehlý zámecký park je o rozloze 40 ha.


Město Horšovský Týn

www.horsovskytyn.cz
Město je od r. 1953 vyhlášeno městskou památkovou rezervací.
Kostel svatého Petra a Pavla na náměstí Republiky – byl postaven v 80. letech 13. století v raně gotickém stylu, v 17. století byl přestavěn ve stylu barokním. Jeho 38 m vysoká kostelní věž umožňuje návštěvníkům daleký výhled do okolní krajiny.
Radnice na náměstí Republiky – byla vystavěna v 16. století v pozdně gotickém stylu, po požáru v roce 1547 přestavěna ve stylu renesančním. O sto let později byla znovu přestavěna v barokním stylu a nedlouho poté (1708) opět vyhořela a byla opět obnovena. Třetí požár v historii ji postihl v roce 1801. Poslední úprava proběhla mezi roky 1964 – 1967, kdy byl radnici navrácen její renesanční vzhled.

Kapucínský klášter – byl vystavěn v barokním stylu v roce 1654. Jako klášter definitivně zanikl v roce 1950, kdy se z něj stal sklad potravin. V současnosti probíhá jeho rekonstrukce.
Kostel svaté Anny na Vršíčku – pozdně gotický kostel, dominanta krajiny při hlavní silnici na Domažlice. Vede k němu křížová cesta.
Kostel svatého Apolináře na Husově náměstí – jedna z nejstarších staveb ve městě – gotický kostel z poloviny 13. století. Nacházejí se v něm vzácné malby Horšovského Týna z roku 1500. Stojí na Velkém předměstí při hlavním silničním průtahu městem.


Koupaliště a autokemp Podhájí

www.ekempy.cz/plzensky/domazlice/728-podhaji-horsovsky-tyn

3 km jihozápadně od města se nachází přírodní koupaliště, chatová osada a autokemp Podhájí. S Horšovským Týnem a Horšovem je spojeno cyklostezkou.


Horšov

horsov.euweb.cz
Obec Horšov byla v majetku pražského biskupství a pochází z let 1182–1192. Tou dobou byla zdejší osada s tvrzí důležitým správním centrem celé oblasti. V období 60. let 14. století došlo k přestavbě původního kostela v gotickém slohu do podoby, kterou si objekt v zásadě uchoval dodnes. Jedním z nejcennějších dokladů přestavby kostela v gotickém slohu je unikátní krov nad presbyteriem. Konstrukce krovu je datována do roku 1363 a patří mezi nejstarší konstrukce tohoto druhu u gotických církevních staveb v Čechách. Poslední velká slohová přestavba kostela byla uskutečněna v období před rokem 1745. V 18. století byl prostor hřbitova při kostele Všech svatých opatřen kamennou ohradní zdí se vstupní bránou. K západnímu průčelí kostela byla přistavěna předsíň. Poslední větší stavební úpravou v 19. století byla rekonstrukce věžní báně a provedení nových vnějších omítek fasád kostela. V 90. letech 20. století převzal zcela zchátralý kostel Památkový ústav v Plzni. V období let 2001–2005 byla uskutečněna celková památková obnova areálu kostela a jeho hodnotného vnitřního zařízení.


Cyklotrasa Přátelství

www.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=130081

V roce 2001 byla otevřena cyklotrasa (pouze pěší, lyže) vedoucí z Horšovského Týna na hraniční přechod Švarcava a dále do německého města Nabburg. Délka trasy je cca 100 km.


Naučná stezka Sedmihoří a přírodní park

www.lesycr.cz/ls222/naucna-stezka-sedmihori/Stranky/default.aspx
Sedmihoří je přírodní celek charakterizovaný vrchy, je poset žulovými balvany a porostlý hlubokými borovými lesy. Jméno získalo Sedmihoří po sedmi nejvýraznějších kopcích. Nejvýznamnější je trasa naučné stezky vedoucí z Miřkova. Při hlavní cestě z Miřkova do Darmyšle, která komplex Sedmihoří dělí na dvě části, spatříme těsně u cesty balvan zvaný „U Ručiček“. Na kameni jsou skutečně vytesány dvě proti sobě napřažené ruce a pod nimi vyryto „Willkommen“ s letopočtem 1766. U kamene se stýkají hranice domažlického a tachovského okresu. Celkem na 12 zastaveních (vysvětlujících tabulí) se dozvíme vše o naučné stezce (o historii, přírodě, vegetaci, osídlení, rybníkách, zvířeně aj.). Stezka je dlouhá 10 km. Na její projití je třeba přibližně 4 – 5 hodin.


Kostel sv. Anny Na Vršíčku

Podle pověsti vyoral na poli, asi 1 km jihozápadně od Horšovského Týna, oráč Křečka zázračnou sošku sv. Anny. Proto roku 1507 byla na tomto místě vystavěna prostá dřevěná kaplička.

Samotný kostel nechali pravděpodobně vystavět Jiří a Volf z Ronšperka roku 1511. V roce 1516 byl kostel dokončen a také vysvěcen. Po polovině 18. století prošel kostel barokní přestavbou, kdy byla dostavěna sakristie a barokní klenba. V polovině 19. století nechala rodina Trauttmansdorffů vystavět v podzemí kostela rodinnou hrobku.

 


Značená turistická trasa Horšovský Týn – Domažlice

www.ceskehory.cz/turistika/domazlice-horsovsky-tyn.html

Trasa začíná v centru města u kostela a lipovou alejí kolem kostela sv. Anny pokračuje do Podhájí. Odtud vede po zelené přes Kněžský vrch a Dolní Valdorf do Němčic. Dále pokračuje přes Dolní Baldov na rozcestí U Baldovské kaple a po žluté kolem rybníka do Domažlic.


Domažlice

Domažlice (německy Taus) jsou okresní město v Plzeňském kraji a tradiční centrum regionu Chodsko. Město se rozkládá na potoce Zubřina. Je vzdáleno 53 km jihozápadně od Plzně a 14 km severovýchodně od HP Folmava/Furth im Wald. Historicky cenné městské centrum je městskou památkovou rezervací.
V centru města se nachází historické jádro s měšťanskými domy ze 14. až 16. století.
Chodský hrad – z původního středověkého hradu, založeného Přemyslem Otakarem II., se zachovala jenom věž. V letech 1726-1730 byl hrad barokně přestavěn. V roce 1995 hrad vyhořel, ale následky požáru se naštěstí podařilo relativně brzy odstranit. Dnes najdeme v objektu hradu Muzeum Chodska.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v horní (západní) části náměstí Míru v Domažlicích.
Arciděkanský kostel – původně raně gotický z 2. pol. 13. století. V 15. století zaklenut a změněn v trojlodí, vyhořel r. 1747, v letech 1751 – 1756 barokně přestavěn.
Dolní brána – asi nejznámější domažlická brána. Najdeme ji na dolním konci náměstí Míru. Pochází z 60. let 13. století.
Radnice – novorenesanční budova, vystavěná na místě původní renesanční stavby, byla vystavěna v roce 1893.Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie – kostel založen ve 2. polovici 13. století, přestavěn v letech 1774 – 1787.
Kostel Zvěstování Páně (U Svatých)– původně farní kostel pro venkovské obce. U kostela je tzv. malá fara. Založen počátkem 14. století, opraven po požáru r. 1648. V těsné blízkosti kostela stával kostel sv. Jakuba a odtud se říká kostelu „U Svatých“.
Kostel Sv. Vavřince (na Veselé Hoře) Kostel byl postaven r. 1775 na místě kaple z let 1695 – 1698, obnoven r. 1851.
Kaple sv. Anny – nachází se pod Vavřinečkem.